Včasná liečba po pozitívnom PCR teste

Liečba protilátkami (monoclonal antibody – MAB) proti „spike“ bielkovine vírusu SARS-CoV-2 preukázala v klinických štúdiách prínos v liečbe ľahkého až stredne ťažkého ochorenia COVID-19 u dospelých.

Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia

  • Pacienti starší ako 65 rokov.
  • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35.
  • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom.
  • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie.
  • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti. Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
  • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti.
  • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami.
  • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.
  • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie MAB v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Indikácia

MAB sa indikujú u pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. MAB sa podávajú u pacientov, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, alebo aj pacientom, ktorí musia byť z nejakého iného špecifického dôvodu ako ochorenie COVID-19 hospitalizovaní.

Ochorenie COVID-19 musí byť pred indikáciou MAB potvrdené RT-PCR testom, MAB je možné indikovať aj u pacientov s typickými klinickými príznakmi ochorenia COVID-19 a pozitívnym rýchlym antigénovým testom na detekciu pôvodcu ochorenia COVID-19.

Liek môže indikovať všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia, vnútorné lekárstvo, pneumoftizeológia, imunológia, onkológia, hematológia, nefrológia, hepatológia alebo gastroenterológia, reumatológia, kardiológia.

Pacient s ochorením COVID-19, ktoré je potvrdené pozitívnym výsledkom testu na pôvodcu ochorenia, je odoslaný na podanie MAB ošetrujúcim lekárom.

Bamlanivimab sa má podať čo najskôr po pozitívnom teste na SARS-CoV-2 a do 10 dní od nástupu symptómov. MAB sa podávajú v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Po podaní lieku má pacient zostať monitorovaný 1 hodinu.

Kontraindikáciou podania je precitlivelosť na aktívnu látku alebo pomocné látky (L-histidín, L-histidín hydrochlorid monohydrát, súdium chlorid, sacharóza, polysorbát 80, voda na injekciu). Podanie bamlanivimabu môže vyvolať závažnú alergickú reakciu, v takom prípade je potrebné okamžite zastaviť ďalšie podávanie lieku a podať liečbu anafylaktického šoku.

Po podaní infúzie sa môžu vyskytnúť príznaky ako horúčka, hypoxia, dyspnoe, arytmie (napr. fibrilácia predsiení, sínusová tachykardia, bradykardia), únava, zmenený stav vedomia. Nie je možné spoľahlivo rozlíšiť, či sa jedná o nežiadúce účinky spojené s podaním lieku alebo sú uvedené príznaky v dôsledku progresie ochorenia COVID-19.

Zoznam zdravotníckych zariadení, v ktorých sa podávajú MAB na liečbu ochorenia COVID-19 (PDF)