Obmedzenia pre prevádzky a služby

Platnosť nariadenia od: 19. januára 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 19.januára 2022

Všeobecné opatrenia k prevádzkam

Upozornenie

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky.

Povolené prevádzky a služby

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

 • Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu
 • Prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom a ambulantného predaja pokrmov alebo nápojov, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby, za dodržania príslušných podmienok
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.; to neplatí pre zariadenia verejného stravovania poskytujúce služby formou donášky alebo na odber so sebou.
 • Predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín
 • Predajne drogérie
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne
 • Predajne novín a tlačovín
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní stanovených podmienok,
  • tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu
  • pričom sa stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku
 • Výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení
 • Predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Práčovne a čistiarne odevov
 • Čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
 • Pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
 • Služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta
 • Prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Taxislužby pri dodržaní podmienok
 • Služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 • Prevádzky kľúčových služieb
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania
 • Predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky, ktoré poskytujú liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská
  • s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
  • pričom sa stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Zariadenia spoločného stravovania
  • ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
 • Obchodné domy pri dodržaní podmienok
 • Predajne oblečenia a obuvi
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Galantérie a predajne s textilom
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Knižnice
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti, služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia a služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, u detí do 18 rokov a dvoch mesiacov veku za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP;
  • ak ide olyžiarsky výcvik, lyžiarsky kurz, snoubordový výcvik alebo snoubordový kurz, u detí do 18 rokov a dvoch mesiacov veku sa za antigénový test považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy
 • Prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí
  • na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu hromadných podujatí podľa platnej a účinnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP+
 • Prevádzky zariadení verejného stravovania, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP
  • pričom sa stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod; to neplatí pre zariadenia verejného stravovania poskytujúce služby formou donášky alebo na odber so sebou.
 • Prevádzky fitness, prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP+
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky autoškôl, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky lanových dráh a vlekov, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP;
  • ak ide o lyžiarsky výcvik, lyžiarsky kurz, snoubordový výcvik alebo snoubordový kurz, u detí do 18 rokov a dvoch mesiacov veku sa za antigénový test považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy
 • Vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.
 • Iné ako vyššie uvedené maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP
  • stanovuje sa obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Definície pre osoby a režim osôb

Osoba kompletne očkovaná
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a súčasne
  • negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Definícia osoby v režime OP

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Definícia osoby v režime OP+

Za osobu v režime OP+ sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19,
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba do 6 rokov veku.
Definícia osoby v režime OTP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Definícia osoby v režime základ

Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status.

Všeobecné opatrenia pre otvorené prevádzky

Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m;
  • neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
  • deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade, ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 250 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 30,
  • prevádzky taxislužieb,
  • prevádzky lanových dráh a vlekov (pri dodržaní podmienok)
  • prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (pri dodržaní podmienok)
  • zariadenia verejného stravovania (tie, ktoré môžu byť otvorené)
  • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa aktuálne platnej a účinnej vyhlášky ÚVZ SR,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • ak nie je ustanovené inak, zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky iba osobám v príslušnom režime
  • viditeľne vyznačiť zvolený režim pri vstupe do prevádzky,
  • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom vo zvolenom režime.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Pokiaľ možno prevádzku podľa predávaného sortimentu zaradiť pod viac ako jednu z vyššie uvedených prevádzok, je možné, aby táto prevádzka fungovala v režime základ iba v rozsahu predaja sortimentu prevádzok podľa vyššie stanovených podmienok.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Opatrenia pre taxislužby

 • Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby, vrátane vodiča.
 • Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb najviac na 2 osoby vo vozidle, alebo členov spoločnej domácnosti.
 • Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Opatrenia pre obchodné domy

Obchodným domom sa rozumie vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní stanovených podmienok (konzumácia pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb, obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti a odstup 2 metre medzi stolmi) sa zakazuje,
  • tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií.

Opatrenia pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

Opatrenia pre prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Všetkým prevádzkovateľom osôb poverených vykonávaním kvalifikačných kurzov sa nariaďuje počas prebiehajúceho kvalifikačného kurzu a konania skúšky zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi kvalifikačného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na školiteľa, lektora a člena skúšobnej komisie.

Opatrenia pre prevádzky lanových dráh a vlekov

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Opatrenia pre prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení aktuálne platnej a účinnej vyhlášky upravujúcej obmedzenia pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Opatrenia pre zariadenia verejného stravovania

Upozornenie

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení verejného stravovania.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • prevádzky verejného stravovania, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,
 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

Opatrenia pre prevádzky fitness centier

Všetkým prevádzkovateľom fitness centier sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Opatrenia pre prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, okrem zariadení prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia 50 osôb alebo 1 osoba na 15 m2 z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov.

Opatrenia pre prevádzky umelých kúpalísk

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Zrušuje sa Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.