Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Aktualizované 11. októbra 2021

Najdôležitejšie zmeny platné od 11. októbra 2021

 • Aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb, v prípadoch ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie. Podmienkou je, aby takýto pracovník dodržiaval prísne hygienické štandardy, mal nasadený FFP3 respirátor bez výdychového ventilu resp. prekrytý chirurgickým rúškom, používal ochranné okuliare alebo štít a tiež nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.
 • Medzi osoby v osobitnom režime sú po novom zaradení aj  zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky,

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

 • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Obdobie trvania karantény

Kedy sa začína karanténa?
 • od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie
 • od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.
Kedy sa karanténa končí?
 • v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 •  ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti sa za posledný deň kontaktu považuje:

 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

Práva a povinnosti osoby v karanténe

Aké mám povinnosti ako osoba v karanténe?
 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po ôsmich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch uvedených nižšie,  musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Kedy môžem opustiť karanténu?

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Požiadať o PCR vyšetrenie
Upozornenie

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

Kontakt s osobu, ktoré opustila miesto karantény nie je považovaný za úzky kontakt.

Karanténa pri spolužití v spoločnej domácnosti

Ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia:

Moja izba
 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe,
Kúpeľňa
 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
Ďaľšie odporúčania
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,
 • stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou,
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.

Osoby v osobitnom režime

Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Kedy môže osoba v osobitnom režime vykonávať prácu?

V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný.

Osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

 • nemá klinické príznaky ochorenia,
 • denne si meria telesnú teplotu,
 • pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,
 • obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby,
 • najskôr po ôsmich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.
Kedy môže zdravotnícky pracovník, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, pracovať?

Iba v prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, alebo pracovníkov
zariadeniach sociálnych služieb, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka ani z okolitých zdravotníckych zariadení a ak nemá klinické príznaky ochorenia.

A za nasledujúcich podmienok:

 • prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie respirátoru FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • používanie ochranných okuliarov alebo štítu,
 • používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového ochranného obleku.
Kedy môže pracovník v energetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, pracovať?

Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovník určený poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych prevádzkových, klimatických alebo kalamitných stavov a udalostí, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia alebo ktorý mal úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia, môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Osoby v osobitnom režime sú:

 • zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19
 • študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu1) počas krízovej situácie,
 • pracovníci štátnych orgánov a samosprávy,
 • prezident Slovenskej republiky,
 • členovia vlády Slovenskej republiky,
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
 • generálny prokurátor,
 • predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejný ochranca práv,
 • predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb,
 • pracovníci sociálnych zariadení,
 • pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike,
 • osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov,
 • pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách a
 • prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty
 • zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek,
 • zamestnanci pohrebných služieb,
 • pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska
 • ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 V. v. SR (PDF, 362 kB) zo dňa 7.10.2021, ktorá ruší Vyhlášku č. 247/2021 zo dňa 8.9.2021 (PDF, 273 kB), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.