Cestovanie do SR – eHranica

Platnosť nariadenia od: 23. decembra 2021
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 23. december 2021

Registrácia do eHranica

Osoby nad 12 rokov a dvoch mesiacov majú po vstupe na Slovensko povinnosť registrácie do formuláru eHranica. Pravidlá vstupu na Slovensko a následnej domácej izolácie sa rozlišujú podľa veku osoby a na základe ďalších podmienok.

Upozornenie

Osobám, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik alebo Zimbabwe a ktoré od 23. decembra 2021 vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testov na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v prvý deň izolácie a následne v ôsmy deň izolácie. U detí do dvanástich rokov a dvoch mesiacov veku sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Pravidlá vstupu na Slovensko podľa veku a postup v registrácii

Osoby vo veku do 12 rokov a dvoch mesiacov

 • podliehate režimu rodičov, resp. osôb v spoločnej domácnosti
 • nemusíte sa registrovať do eHranica

Osoby vo veku od 12 rokov a dvoch mesiacov

Definícia kompletne zaočkovanej osoby

Za kompletne očkovanú osobu na účely vyhlášky sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov), alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov), alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov)

Osoby, ktoré si chcú uplatniť výnimku z dôvodu plnej zaočkovanosti, sa musia vedieť týmto tvrdením počas svojho príchodu a pobytu na Slovensku preukázať. Na preukázanie slúži napríklad Digitálny COVID preukaz EÚ.

Čo Vás čaká pri registrácii do eHranica?

Po vyplnení základných údajov budeme od Vás chcieť zistiť, či ste už absolvovali očkovanie. Na výber budete mať z troch možností:

 • som plne zaočkovaná osoba a mám o tom doklad
  • dokončíte jednoduchú registráciu a nemusíte nastúpiť do domácej izolácie
  • registrácia platí 6 mesiacov
 • nie som zaočkovaná osoba
  • pokračujete vo vyplnení formuláru
  • ak spĺňate podmienky z výnimiek z absolvovania povinnej domácej izolácie, nemusíte ju absolvovať
  • ak nespĺňate podmienky na výnimku, musíte absolvovať povinnú domácu izoláciu
Upozornenie

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky uplatňujúce si status plne zaočkovanej osoby sú povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny.

Výnimky pre nezaočkované osoby

Ak ste doteraz neabsolvovali žiadne očkovanie proti COVID-19, stále si môžete uplatniť jednu z viacerých výnimiek z povinnej domácej izolácie. Tieto výnimky sú vo formulári rozdelené na základe podmienok, ktoré musíte spĺňať pri ich uplatnení:

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 4
 • krátkodobo vstupujete alebo opúšťate Slovensko za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo ste sprevádzajúca osoba a máte o tom potvrdenie
 • vykonávate politickú funkciu (oficiálne návštevy, delegácie, poslanci EP, zastupiteľské úrady)
 • výnimky udeľované ministerstvami
 • hráči športového tímu, členovia realizačného výboru alebo rozhodcovia
 • pracujete v kultúre alebo výskume (redaktori, herci, reštaurátori a podobne)
 • Vodiči, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopní preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti.

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní

Výnimky, ktoré nevyžadujú negatívny výsledok testu

Domáca izolácia po príchode na Slovensko

Všetkým osobám, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a nepodliehajú výnimkám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.

Kedy sa domáca izolácia končí?

Pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom test je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Domáca izolácia detí do 12 rokov dvoch mesiacov

Pri bezpríznakovom priebehu izolácie sa karanténa detí do 12 rokov a dvoch mesiacov ukončuje spolu s rodičmi, resp. osobami žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti.

Domáca izolácia osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v domácej izolácii musia celé obdobie izolácie dodržiavať rovnaké pravidlá, pokiaľ nebude ukončená izolácia danej osoby.

Povinnosť preukázať sa RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín

Osoby prichádzajúce na Slovensko leteckou dopravou z krajín, ktoré nie sú na nasledujúcom zozname, sú povinné preukázať sa RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Krajiny, z ktorých po príchode letecky nepotrebujete PCR test

Albánska republika
Andorrské kniežatstvo
Arménska republika
Austrálske spoločenstvo
Azerbajdžanská republika
Bieloruská republika
Belgické kráľovstvo
Bosna a Hercegovina
Bulharská republika
Čierna Hora
Čínska ľudová republika
Česká republika
Chorvátska republika
Cyperská republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Francúzska republika
Grécka republika
Gruzínsko
Holandsko
Hongkong
Írska republika
Island
Izraelský štát
Japonsko
Jordánske hášimovské kráľovstvo
Kanada
Kórejská republika
Kosovo
Kubánska republika
Libanonská republika
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Luxemburské veľkovojvodstvo
Macau
Maďarsko
Maltská republika
Moldavská republika
Monacké kniežatstvo
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Portugalsko
Rakúska republika
Rumunsko
Sanmarínska republika
Severomacedónska republika
Singapurská republika
Slovinská republika
Španielske kráľovstvo
Spojené arabské emiráty
Spojené štáty americké
Spojené štáty mexické
Srbská republika
Švajčiarska konfederácia
Švédske kráľovstvo
Taiwan
Taliansko
Turecká republika
Ukrajina

Počas domácej izolácie mám klinické príznaky ochorenia COVID-19, aké mám povinnosti?

Túto skutočnosť musíte oznámiť:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti počas karantény

Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré musia nastúpiť do povinnej domácej izolácie vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.

Výnimky z povinnej domácej izolácie

Do povinnej izolácie nemusia nastúpiť:

 • Plne zaočkované osoby,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim domácej izolácie (platnosť registrácie v eHranici je do 9.8.2021).
Upozornenie

Pre všetky tieto osoby ale naďalej platí povinnosť registrovať sa na stránke http://korona.gov.sk/ehranica.

Ostatné výnimky z povinnej domácej izolácie

Do povinnej domácej izolácie nemusia nastúpiť taktiež nasledujúce skupiny osôb:

Pendleri

Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu, a zároveň:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, a zároveň
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátov Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Ukrajiny a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce (PDF, 242 kB) a
  • vstupujete na a opúšťate územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce.
 • máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v štátoch Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a zároveň
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na Slovensku a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce potvrdenia o takomto výkone práce (PDF, 242 kB).
 • ste občanmi Slovenskej republiky a máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Upozornenie

Registrácia je platná do 1.9.2021.

Žiaci a študenti

Povinnú domácu izoláciu nemusia absolvovať taktiež žiaci a študenti, ktorí:

 • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň
  • navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie vydané školou,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a zároveň
  • aktívne navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole na Slovensku a majú o tom potvrdenie vydané školou,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň
  • majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  • zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  • nedovŕšili 26 rokov veku a majú potvrdenie o daných skutočnostiach vydané príslušnou inštitúciou.

Výnimku si môže uplatniť aj sprievodná osoba (maximálne 1 osoba) žiaka alebo študenta ak má o tom doklad.

Doklad potrebný pri uplatnení si daných výnimiek: doklad o štúdiu alebo pozvánka na prijímacie skúšky alebo potvrdenie o členstve v športovom klube.

Osoby nad 18 rokov sa musia preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Upozornenie

Registrácia je platná 1 mesiac.

Osoby starajúce sa o blízkych príbuzných

Povinnú domácu izoláciu nemusia absolvovať taktiež osoby, ktoré:

 • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň
  • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a zároveň
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

Doklad potrebný pri uplatnení si daných výnimiek: potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a Čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Poľnohospodári

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zároveň
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a viete sa preukázať o tejto skutočnosti.
 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Česku, Poľsku, Maďarsku alebo v Rakúsku a zároveň
  • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a

Doklad potrebný pri uplatnení si daných výnimiek: doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný užívateľský vzťah k pozemku.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Výnimky pri vykonávaní politickej funkcie (oficiálne návštevy, delegácie, poslanci EP, zastupiteľské úrady)

Výnimky pri vykonávaní politickej funkcie platia pre nasledujúce osoby:

 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky a sú oficiálne pozvané na podujatia usporadúvané Kanceláriou prezidenta SR, Národnou radou SR, vládou SR, alebo ústrednými orgánmi štátnej správy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej skutočnosti,
 • osoby, ktoré sú členmi delegácií zastupujúce Slovenskú republiku na úrovni Kancelárie prezidenta, Národnej rady, vlády a ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi zamestnancami a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme vyslanými na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslanými na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v zahraničí,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osoby, ktoré sú zamestnancami medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby, ktoré sú poslancami Európskeho parlamentu zvolenými v Slovenskej republike alebo ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré sú vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, alebo vyslané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Výnimky udeľované ministerstvami

Ministerstvo hospodárstva SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom hospodárstva SR pre osoby, ktoré sú zamestnancami prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ako aj zamestnancami ich subdodávateľov, na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky.
 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom hospodárstva SR pre osoby, ktoré sú expertami/špecialistami/technikmi pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Viac informácií k výnimkám udelenými Ministerstvom hospodárstva SR a možnosťami o ich požiadanie nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • ste zamestnanec medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce alebo ich rodinný príslušník.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • Ste reprezentant Slovenska alebo člen realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020, Hier XXIV zimných olympijských hier Peking 2022, alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia a máte o tom potvrdenie,
 • ste športovec, člen realizačného tímu, rozhodca alebo člen organizačného výboru a vstupujem na Slovensko za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín a máte o tom potvrdenie,
 • ste športovec, člen realizačného tímu, rozhodca alebo člen organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni a máte o tom potvrdenie.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,
 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,
 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Viac informácií k výnimkám udelenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a možnosťami o ich požiadanie nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Ministerstvo zdravotníctva SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry.

Doklad potrebný pri uplatnení si danej výnimky: doklad o odsúhlasení výnimky udelený Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pri tejto výnimke sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

 • máte výnimku po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva SR na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym.

Doklad potrebný pri uplatnení si daných výnimiek:

V prípade pobytu v dĺžke do 12 hodín nepotrebujete potvrdenie vystavené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení.

V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://cestujem.standardnepostupy.sk.

Pri tejto výnimke sa nemusíte preukázať negatívnym testom

Upozornenie

Registrácia do eHranice je platná jeden týždeň.


Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby, ktoré sú zamestnancami prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronických komunikácií.

Pri tejto výnimke sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.


Ministerstvo vnútra SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku odsúhlasenú Ministerstvom pre osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Pri tejto výnimke sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

 • máte výnimku po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ,
 • máte výnimku po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR pre osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,
 • máte výnimku po odsúhlasení Ministerstvom pre osoby vykonávajúce hasebné práce a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny.

Pri týchto výnimkách sa nemusíte preukázať negatívnym testom

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

 • máte výnimku po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR pre osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,

Pri tejto výnimke sa nemusíte preukázať negatívnym testom

Upozornenie

Registrácia do eHranice je platná jeden týždeň.


Ministerstvo obrany SR

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte výnimku po schválení Ministerstvom obrany SR na vstup, tranzit alebo pobyt príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva EÚ a NATO alebo osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom údržby, revízie a opravy techniky a materiálu ako majetku v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Doklad potrebný pri uplatnení si daných výnimiek: doklad o odsúhlasení udelený Ministerstvom obrany SR.

Pri tejto výnimke sa nemusíte preukázať negatívnym testom

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Hráči športového tímu, členovia realizačného výboru alebo rozhodcovia

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • sa zúčastňujete športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY, LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a prekračujem hranice Slovenska z dôvodu účasti v týchto súťažiach alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v týchto súťažiach a viete sa o tom preukázať,
 • sa zúčastňujete športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), Slovenská basketbalová liga (muži), Extraliga ženy (basketbal) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a prekračujem hranice Slovenska z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v týchto súťažiach a viem sa o tom preukázať.

Pri týchto výnimkach sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Pracovníci v kultúre alebo výskume (redaktori, herci, reštaurátori a podobne).

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, podieľate sa ako účinkujúci alebo člen štábu na území Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, alebo ako vyslaný redaktor alebo člen štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľate sa ako účinkujúci alebo člen štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľate sa na reštaurovaní, podieľate sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľate sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo máte angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a máte potvrdenie od osoby zodpovednej za realizáciu činnosti,
 • podieľate sa na audiovizuálnej tvorbe na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020, XXIV. zimných olympijských hier Peking 2022, alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020 alebo medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín alebo nad 4 dni.

Pri týchto výnimkach sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Vodiči alebo členovia posádky

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • ste vodič alebo posádka osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky
 • ste osoba zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska.
  • osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.
  • Doklady potrebné pri uplatnení si danej výnimky: registrácia na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou,
 • Vodiči, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopní preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti.
  • Pri tejto výnimke sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Pohreb blízkej osoby

Výnimku si môžete uplatniť ak:

 • krátkodobo vstupujete alebo opúšťate územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby a ste schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti.

Pri tejto výnimke sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Upozornenie

Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko.

Doklad potrebný pri uplatnení si danej výnimky: napr. potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa preukazujúca túto skutočnosť.

Pricestovanie na Slovensko leteckou dopravou

Ak prichádzate na Slovensko letecky, ste povinní sa zaregistrovať aj na stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Upozornenie

V prípade že prichádzate z krajín nižšie letecky, nemusíte mať negatívny 72 hodín starý PCR test. Ak prichádzate z ostatných krajín máte povinnosť preukázať sa negatívnym 72-hodinovým PCR testom – to neplatí pre deti do 12 rokov.

Prehľad krajín, z ktorých pri prílete nie je nutné predkladať negatívny 72 hodinový RT-PCR test

 • Albánska republika,
 • Andorrské kniežatstvo,
 • Arménska republika,
 • Austrálske spoločenstvo,
 • Azerbajdžanská republika,
 • Bieloruská republika,
 • Belgické kráľovstvo,
 • Bosna a Hercegovina,
 • Bulharská republika,
 • Čierna Hora,
 • Čínska ľudová republika,
 • Česká republika,
 • Chorvátska republika,
 • Cyperská republika,
 • Dánske kráľovstvo,
 • Estónska republika,
 • Fínska republika,
 • Francúzska republika,
 • Grécka republika,
 • Gruzínsko,
 • Holandsko,
 • Hongkong,
 • Írska republika,
 • Island,
 • Izraelský štát,
 • Japonsko,
 • Jordánske hášimovské kráľovstvo,
 • Kanada,
 • Kórejská republika,
 • Kosovo,
 • Kubánska republika,
 • Libanonská republika,
 • Lichtenštajnské kniežatstvo,
 • Litovská republika,
 • Lotyšská republika,
 • Luxemburské veľkovojvodstvo,
 • Macau,
 • Maďarsko,
 • Maltská republika,
 • Moldavská republika,
 • Monacké kniežatstvo,
 • Nemecká spolková republika,
 • Nórske kráľovstvo,
 • Nový Zéland,
 • Poľská republika,
 • Portugalská republika,
 • Rakúska republika,
 • Rumunsko,
 • Sanmarínska republika,
 • Severomacedónska republika,
 • Singapurská republika,
 • Slovinská republika,
 • Španielske kráľovstvo,
 • Spojené štáty americké,
 • Spojené štáty mexické,
 • Srbská republika,
 • Švajčiarska konfederácia,
 • Švédske kráľovstvo,
 • Taiwan,
 • Talianska republika,
 • Turecká republika,
 • Ukrajina.

Tranzit cez Slovensko bez registrácie do eHranica – vodiči a posádka

 • Pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok,
 • tranzit treba vykonať do 8 hodín,
 • pre tranzit sa netreba vopred registrovať do eHranica,

Koridory pre tranzit, ktorými je možné prechádzať:

Ukrajina – Česká republika

Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, cez cestný priechod Makov – Bílá-Bumbálka alebo Starý Hrozenkov – Drietoma.

Česká republika – Ukrajina

Trasa Česká republika – Ukrajina je stanovená v smere hraničný priechod Makov – Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov – Drietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Michalovce, Sobrance, hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj.

Ukrajina – Rakúska republika

Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, Bratislava cez cestný priechod Bratislava -Jarovce – Kittsee.

Rakúska republika – Ukrajina

Trasa Rakúska republika – Ukrajina je stanovená v smere cestný priechod Bratislava -Jarovce – Kittsee, Bratislava,  Prešov, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov a cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj.

Poľsko – Rakúsko/Maďarsko

Trasa 1 – Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
Trasa 2 – Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, cestný priechod Šahy – Parassapuszta.
Trasa 3 – Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava cestný priechod (Bratislava – Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
Trasa 4 – Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere cestný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek – Svidník, Giraltovce, Prešov, Košice, cestný priechod Milhosť – Tornyosnémeti.

Rakúsko/Maďarsko – Poľsko

Trasa 1 – Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, cestný priechod Trstená – Chyžné.
Trasa 2 – Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod Šahy – Parassapuszta, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, cestný priechod Trstená – Chyžné.
Trasa 3 – Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, cestný priechod Skalité – Zwardoň.
Trasa 4 – Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere cestný priechod Milhosť – Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce, Svidník, cestný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek.

Česká republika – Rakúsko/Maďarsko

Trasa po D2 v smere cestný priechod Břeclav- Brodské, Bratislava, cestný priechod (Bratislava – Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

Rakúsko/Maďarsko – Česká republika

Trasa po D2 v smere cestný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, cestný priechod Břeclav – Brodské.

Potvrdenia potrebné pri uplatnení výnimiek

 • Dieťa vo veku 12-18 rokov – cestovný doklad dieťaťa (cestovný pas alebo občiansky preukaz),
 • osoba vo veku od 18 rokov – plne zaočkovaná alebo zaočkovaná aspoň 1. dávkou Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii alebo Doklad o zaočkovaní osoby (v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku). Ak nemáte ešte Digitálny COVID preukaz EÚ, môžete ho získať na portáli NCZI. Ako doklad potvrdzujúci plnú zaočkovanosť môžete použiť aj iný národný certifikát tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu.
 • potvrdenie o kontraindikácii očkovania proti ochoreniu COVID-19,
 • potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,
 • potvrdenie o vykonaní Ag testu na COVID-19

Výnimky udeľované Ministerstvami

Upozornenie

Máte problémy s registráciou do eHranice? Skúste si najprv skontrolovať Vami zadané údaje (meno, priezvisko, email, telefónne číslo). Ak problém s registráciou pretrváva, kontaktujte prosím Call Centrum NCZI na +421 232 353 030 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.